تصفیه فاضلاب کارواش

از کاربرد های استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب کارواش عبارتند از حذف روغن وگریس و مواد نفتی(بنزین و گازوئیل)،حذف کف و دترجنت ها ، حذف فلزات سنگین و غیره