آشغالگیر ریز دانه

آشغالگیر ریز دانه در تصفیه خانه های فاضلاب اولین واحد جهت ورود فاضلاب به تصفیه خانه آشغالگیر می باشد. آشغالگیر وسیله ای است که مشابه یک الک می تواند ذرات درشت را از جریان...