روش های تصفیه فاضلاب انسانی

بر اساس روش های استفاده شده، روش های تصفیه فاضلاب انسانی عموماً به دو دسته واحدهای عملیاتی و واحدهای فرآیندی تقسیم می گردند.