تصفیه فاضلاب کارخانه

تصفیه فاضلاب کارخانه ها یکی از مهمترین چالشهای روز کارخانجات امروزه مسائل زیست محیطی و به خصوص فاضلاب آنها است. فاضلاب کارخانجات صنعتی را می توان به دو بخش بهداشتی – انسانی و صنعتی...