تصفیه فاضلاب صنعت الکل سازی

تصفیه پساب کارخانه های الکل سازی پساب واحدهای تولید الکل به دلیل BOD و COD بالا و بار آلی بسیار زیاد و دارا بودن مواد سمی همچون ترکیبات فنلی و داشتن pH پـایین یکـی...