برچسب: روشهای بی هوازی بیولوژیکی

فرآیند های بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب 0

فرآیند های بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب

فرآیند های بیولوژیکی لجن فعال با هوادهی گسترده (EAAS) فرآیند های بیولوژیکی : فرایند لجن فعال با هوادهی گسترده (Extended Aeration Activated Sludge )نوع اصلاح شده ای از فرآیند لجن فعال است. در این...

فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب 0

فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب

 روشهای بی هوازی بیولوژیکی UASB فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب روش UASB یکی از مهترین فرآیند های بیولوژیکی بی هوازی تصفیه فاضلاب در تصفیه انواع فاضلابها به خصوص فاضلابهای صنعتی  است.UASB مخفف...