معرفی انواع روشهای تصفیه فاضلاب

روشهای تصفیه فاضلاب روشهای تصفیه فاضلاب از آن استفاده کرد عبارتند از : برکه های تثبیت (WSP) برکه های تثبیت فاضلاب (WSP) گودال های خاکی هستند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب ها برای...