روشهای تصفیه فاضلاب شهری

روشهای تصفیه فاضلاب شهری :  الف) تصفیه هوازی : این روش شامل تصفیه فاضلاب به کمک لاگون های هوادهی ، لجن فعال ، صافی چکنده و دیسک چرخان می باشد. ب) تصفیه بی هوازی...