روشهاي تصفيه فاضلاب انسانی

روشهای تصفیه فاضلاب انسانی به شرح ذیل می باشد اصلی فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روشهای گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد....