روشهاي تصفيه فاضلاب انسانی

روشهای تصفیه فاضلاب را می توان به سه دسته زیر تقسیم بندی نمود: اصلی فیزیکی شیمیایی بیولوژیکی به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روشهای گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از...