تصفیه فاضلاب به روش AOP

تصفیه فاضلاب صنعتی به روش اکسیداسیون شیمیایی فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته که اساس آنها بر پایه ی تولید رادیکال های آزاد هیدروکسیل است، از طریق واکنشهای مختلف شامل عمل مشترک دو اکسیدکننده، یک کاتالیزور و...