چگونه سیستم RO را با مواد شیمیایی تمیز می کنید؟

تمیز کردن دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس اندازه منافذ فیلتراسیون سیستم تصفیه اسمز معکوس تنها 0.0001 میکرون است. با توجه به اندازه دقیق منافذ غشای اسمز معکوس، شستشوی معکوس منظم برای حفظ راندمان فیلتراسیون...