نحوه کار فلو سوئیج

نحوه کار فلو سوئیج ترنسدیوسر این سیگنال خام را از پدل می گیرد و آن را با یک فرمت قابل خواندن به ترنسمیتر منتقل می کند. ترنسمیتر، به نوبه خود، این قرائت را در...